Blog

#

SPECYFICZNE CECHY SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W WARUNKACH EPIDEMII WIRUSA COVID-19

 • 24 grudnia 2021

Proponujemy przegląd materiałów REHVA - Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków HVAC opracowanych dla istniejących systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, handlowych, biurowych i szkolnych. Wytyczne te nie mogą być stosowane do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w placówkach służby zdrowia, w których przebywają osoby zakażone.

Drogi przenoszenia zakażeń wirusowych

Zrozumienie sposobów przenoszenia czynników wywołujących infekcje jest kluczowe dla określenia kroków niezbędnych do opanowania infekcji wirusowej i ochrony zdrowia ludzkiego.

Na podstawie aktualnych informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 podejrzewa się dwie drogi jego rozprzestrzeniania: Kontakt - z ręki do ręki, z ręki do powierzchni, z późniejszym przeniesieniem wirusa na błonę śluzową nosa, ust lub oczu przez przypadkowe pocieranie rąk, a także przenikanie - przez rozprzestrzenianie dużych kropli/cząsteczek na ciało zdrowej osoby podczas kichania, kaszlu lub kontaktu z osobą zakażoną.

Istotny jest również trzeci sposób przenoszenia: droga fekalno-oralna. Ten sposób przenoszenia COVID-19 jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (informacja techniczna OIE z dnia 2 marca 2020 r.). Dokument ten wzywa do konieczności mycia niezakażonych i przykrywania ich skrzynkami jako środka zapobiegawczego przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Ponadto podkreśla się znaczenie zapobiegania wysychaniu wody w syfonach zainstalowanych w korytach i innych instalacjach sanitarnych w toaletach i łazienkach, regularnego uzupełniania w nich wody w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zamknięcia wodnego. Jest to zgodne z obserwacjami poczynionymi podczas epidemii zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) w latach 2002-2003, kiedy to suche pułapki w systemach odwadniających zostały zidentyfikowane jako droga przenoszenia infekcji w kompleksie mieszkalnym (Amoy Garden) w Hongkongu.

1. Kontaktowe sposoby przenoszenia: Pośredni kontakt człowieka z dużymi cząstkami (>10 µm) roznoszonymi przez zakażoną osobę i osadzającymi się na powierzchniach znajdujących się w odległości nie większej niż 1-2 m. Większość z tych dużych plamek spada na sąsiednie powierzchnie i przedmioty, takie jak podstawy, biurka, stoły itp. Krople te powstają w wyniku kaszlu i kichania (kichanie często powoduje powstawanie większej ilości cząstek niż kaszel). Ludzie mogą się zarazić poprzez dotykanie rękami tych posiniaczonych powierzchni lub przedmiotów, a następnie przeniesienie infekcji na siebie, na błony śluzowe nosa, ust lub oczu.

2. Przenoszenie drogą kropelkową: Bezpośrednie narażenie na kropelki powstałe w wyniku kaszlu, kichania lub rozmowy z osobą zakażoną na błonach śluzowych zdrowej osoby. Dzieje się tak często z powodu ich bliskiego sąsiedztwa (w odległości 1-2 m).

3. Przenoszenie drogą powietrzną (przenoszenie aerozolowe): Cząstki bębna ("jądra" lub osad z kropli o wielkości <5 µm) powstające podczas odparowywania i uwalniania większych kropli (krople o wielkości 10 µm odparowują do wielkości "jądra" w ciągu 0,2 s), które z kolei powstają podczas kaszlu, kichanie i połykanie u zakażonych osób są w stanie utrzymywać się przez długi okres (lata) w ich organizmach i pokonywać duże odległości, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uwolnienia do układu oddechowego i błon śluzowych zdrowych ludzi. Wielkość cząstek koronawirusa wynosi 80-160 nm (0,1 μm) i pozostaje on aktywny przez kilka lat lub kilka dni (w przypadku braku specyficznego oczyszczania). COVID-19 pozostaje aktywny do 3 lat we wnętrzu pomieszczenia oraz przez 2-3 dni na powierzchniach przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu w standardowych warunkach klimatycznych. Te szkodliwe cząsteczki wirusów mogą pozostawać we wnętrzu i przemieszczać się na duże odległości, zwiększając ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Podnosi to znaczenie następujących kwestii.

Jaką rolę odgrywają systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne (AVC) w rozprzestrzenianiu się infekcji?

Czy skażone cząsteczki mogą być przenoszone i rozpraszane po obiekcie przez przewody HVAC?

Jakie metody działania ICS są skuteczne podczas pandemii COVID-19?

W przypadku zakażeń wirusem koronawirusem (COVID-19) metoda przenoszenia zakażenia drogą powietrzną (aerozolową) polega na porywaniu innych zakaźnych cząstek do strumienia powietrza przenoszonego przez ICS, Zanieczyszczone cząstki we wnętrzu pomieszczeń i ich przenoszenie do innych pomieszczeń jest przewidywalne, ale od dnia 3.04.2020 nie zostały oficjalnie zarejestrowane. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych opublikowanych danych ani badań dotyczących wykluczenia możliwości takiego przeniesienia. Należy zaznaczyć, że wirus COVID-19 został zidentyfikowany na wymazach pobranych z przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których przebywali pacjenci zakażeni wirusem COVID-19.

Ten fakt może sugerować co najmniej następujące rzeczy:

 • Odległość 1-2 m od osób zakażonych COVID-19 może być niewystarczająca;
 • W celu usunięcia większej ilości zanieczyszczonych cząstek zaleca się zwiększenie szybkości wymiany powietrza.

OIE pośrednio uznało możliwość rozprzestrzeniania się COVID-19 drogą powietrzną w placówkach służby zdrowia, domagając się zwiększenia przepływu powietrza wentylacyjnego w tych placówkach. Możliwość rozprzestrzeniania się wirusa w ten sposób jest pod pewnymi warunkami nieprawdopodobna. Przenoszenie drogą powietrzną (na podstawie oficjalnych badań japońskich) może wystąpić w pewnych okolicznościach, np. w przypadku bliskiego kontaktu człowieka w zamkniętych pomieszczeniach. W takich przypadkach istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się infekcji nawet bez kaszlu czy kichania. Badania te sugerują, że przenoszenie wirusa przez aerozol jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wirus może pozostawać w aerozolu przez kilka lat. Potwierdziło to również ostatnie badanie analizujące występowanie nienaturalnie wysokiego tempa rozprzestrzeniania się choroby. Wyniki badań wykazały, że ograniczona przestrzeń i słaba wentylacja pomieszczeń były w dużej mierze odpowiedzialne za wysoką częstość występowania infekcji.

Wnioski dotyczące przenoszenia zakażeń drogą powietrzną.

W tym momencie konieczne jest przeciwdziałanie tej pandemii w sposób kompleksowy/wszechstronny. Należy również podjąć środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa przez rozpryskiwanie w miejscu zamieszkania (oprócz standardowych środków higieny zalecanych przez WHO - patrz dokument WHO "Przygotowanie miejsca pracy do stosowania w warunkach COVID-19").

ŚRODKI PRACƟCƟCAL NA WYPADEK PANDEMII WIRUSA COVID-19

Zwiększenie wentylacji wymuszonej i pasywnej

 • W budynkach z systemami wentylacji mechanicznej zaleca się wydłużenie czasu pracy. Czasy uruchomienia i wyłączenia systemów wentylacyjnych w budynku muszą być ustawione co najmniej 2 lata wcześniej i później. Natężenie przepływu powietrza nie może być mniejsze niż wartość projektowa.
 • W przypadku adaptacyjnych systemów wentylacyjnych wartość zadanaCO2 musi zostać obniżona do niższej wartości (400 ppm), aby zwiększyć szybkość wymiany powietrza.
 • Zaleca się, aby system wentylacyjny nie był wyłączany, gdy budynek nie jest zamieszkany, ale aby natężenie przepływu powietrza pozostawało poniżej wartości projektowej.
 • W budynkach zamkniętych na czas kwarantanny (niektóre budynki biurowe lub placówki oświatowe) nie zaleca się całkowitego zaprzestania wentylacji, ale raczej kontynuowanie pracy przy niższym natężeniu przepływu powietrza niż wartość projektowa.
 • Ogólnym zaleceniem jest dostarczenie do pomieszczenia jak największej ilości powietrza zewnętrznego. Kluczowym parametrem jest ilość świeżego powietrza doprowadzanego do pomieszczenia na osobę.
 • Jeżeli liczba pracowników w budynku zostanie zmniejszona, pracownicy, którzy pozostaną, nie powinni być zakwaterowani w mniejszych pomieszczeniach. Należy zwiększyć odległość społeczną między nimi (minimalna odległość fizyczna między osobami 2-3 metry), aby poprawić parametry powietrza wentylacyjnego.
 • Systemy wentylacji wyciągowej w toaletach muszą być zawsze włączone, aby zapewnić obniżone ciśnienie w tych pomieszczeniach i zapobiec przenoszeniu wirusa drogą fekalno-oralną.

Stosować intensywną terapię.

 • Jako ogólną wytyczną należy unikać przebywania ludzi w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

 • W budynkach bez systemów wentylacji mechanicznej należy szeroko stosować wentylację okienną (nawet jeśli powoduje ona dyskomfort cieplny). Wentylacja okienna jest skutecznym sposobem na zwiększenie wymiany powietrza w pomieszczeniu i w budynku. Po wejściu do mieszkania, okna powinny być otwarte przez około 15 minut. (zwłaszcza jeśli w pokoju byli już wcześniej ludzie).

 • Okna w pomieszczeniach toaletowych powinny być zamknięte. Otwarte okna w pomieszczeniach toalet z naturalną wentylacją lub z systemami wentylacji z wymuszonym ciągiem mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w pomieszczeniach toalet i dalszego przepływu zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń toalet do sąsiednich pomieszczeń. Jeżeli pomieszczenia toalet nie są odpowiednio wentylowane i nie można ich zamknąć od strony okien, należy intensywnie wietrzyć budynek poprzez otwarcie okien w pozostałych pomieszczeniach.

Temperatura i wilgotność powietrza nie mają znaczenia.

Wilgotność (RH) i temperatura pomieszczenia powodują rozprzestrzenianie się wirusów w środowisku i wpływają na ich trwałość, tworzenie się jąder kropel i stan błon śluzowych osób przebywających w pomieszczeniu. Rozprzestrzenianie się niektórych wirusów w budynkach może być ograniczone przez zmiany temperatury i wilgotności względnej powietrza. Nie ma to zastosowania do COVID-19.

Koronawirusy są bardzo odporne na zmiany środowiskowe, tolerują jedynie bardzo wysoką wilgotność względną powietrza - powyżej 80% i temperaturę powyżej 30°C. Parametry te nie są jednak nieodłącznie związane z mikroklimatem pomieszczeń ogólnodostępnych. COVID-19 ma udowodnioną długowieczność:

14 dni w temperaturze 4°C;

1 dzień w temperaturze 37 ℃;

30 xvin w temperaturze 56°C.

COVID-19 wykazał wysoką stabilność w typowej temperaturze pokojowej 21-23 ℃ i wilgotności 65%. Środowisko wewnętrzne do 65% może mieć bardzo ograniczony wpływ lub w ogóle nie mieć wpływu na trwałość COVID-19.

 • Dane nie sugerują, że niska tolerancja 40-60% będzie skuteczna w zmniejszaniu żywotności COVID-19, a zatem żywotność COVID-19 NIE powinna być zmniejszana tą metodą. Wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu, niestety, również nie wpływają na szybkość parowania rozproszonych cząstek i ich agregacji w większe cząstki. Cząsteczki drewna o rzeczywistej wielkości 0,5-10 mikronów będą szybko parować przy każdym poziomie wilgotności względnej powietrza. Ważne jest jednak, że przy niskich wartościach RH rzędu 10-20% jama nosowa i błony śluzowe są bardziej ograniczone i podatne na infekcje, dlatego zaleca się dodatkowe poszycie wieczorem (do 30-35%). W okresie wiosenno-letnim w naszej strefie klimatycznej optymalne dla błon śluzowych ludzi wartości względnej włochatości ustalają się w sposób naturalny.
 • Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany wartości zadanej wilgotności względnej w budynkach wyposażonych w systemy grzewcze. Systemy ogrzewania i chłodzenia mogą być eksploatowane jak zwykle, ponieważ nie mają bezpośredniego wpływu na rozprzestrzenianie się COVID-19.
 • Nie ma potrzeby dokonywania zmian w systemach ogrzewania lub klimatyzacji.

Bezpieczne użytkowanie sekcji odzysku ciepła

W pewnych warunkach cząsteczki wirusów z powietrza wylotowego mogą przedostać się z powrotem do pomieszczeń.

 • Rekuperatory ciepła mogą być źródłem transferu wirusów z powietrza wlotowego do powietrza nawiewanego z powodu ich przelewów. Obrotowe rekuperatory powietrza mogą doświadczać znacznych odpływów z powodu wad konstrukcyjnych niektórych z nich oraz złej konserwacji. Prawidłowo działające obrotowe wymienniki ciepła mają w przybliżeniu takie samo natężenie przepływu jak wymienniki płytowe i stanowią 1-2% objętości powietrza.

Wymiana powietrza w jednostkach odzysku ciepła nie może przekraczać 5% i musi być kompensowana przez zwiększenie ilości powietrza zewnętrznego zgodnie z normą EN 16798-3: 2017. Jednak niektóre obrotowe wymienniki ciepła mogą nie być prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane.

 • Najczęstszym błędem w instalacji i regulacji obrotowych wymienników ciepła jest wytworzenie wyższego ciśnienia po stronie zasysanego powietrza. Powoduje to przelewanie się powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Stopień niekontrolowanego nadmiaru zanieczyszczonego powietrza wywiewanego może w tych przypadkach wynosić do 20%, co jest niedopuszczalne.
 • Obrotowe wymienniki ciepła, które są prawidłowo zaprojektowane, zainstalowane i konserwowane, mają praktycznie zerowy transfer zanieczyszczeń cząsteczkowych (w tym transport bakterii, wirusów i grzybów), ale charakteryzują się ograniczonym transferem zanieczyszczeń gazowych, takich jak dym spalinowy i inne zapachy.
 • Nie ma zatem dowodów na to, że cząsteczki zawierające wirusa, zaczynające się od 0,1 µm, mogą być przenoszone z powietrza wlotowego do powietrza nawiewanego w prawidłowo funkcjonującym obrotowym wymienniku ciepła.
 • Ponieważ na stopień przepełnienia nie ma wpływu prędkość obrotowa wirnika, nie ma potrzeby wyłączania obrotowych wymienników ciepła.
 • Prawidłowa praca obrotowych wymienników ciepła powoduje bardziej intensywną wymianę ciepła.
 • Powszechnie wiadomo, że transfer/wydajność w rekuperatorze osiąga maksymalną wartość przy niskich wartościach przepływu powietrza i dlatego zaleca się utrzymywanie wysokiego współczynnika wymiany ciepła.
 • Jeśli istnieje podejrzenie przepływu w sekcjach odzysku, konieczne jest sprawdzenie i wdrożenie kontroli przepływu i/lub bypassu (niektóre systemy mogą być wyposażone w kontrolę bypassu), aby zapobiec przepływowi powietrza z obszaru o wyższym natężeniu przepływu po stronie wlotowej do powietrza nawiewanego.
 • Różnica ciśnień może być regulowana za pomocą przegród lub innych urządzeń. W obu przypadkach należy sprawdzić wyposażenie sekcji odzysku ciepła, w tym miernik różnicy ciśnień.
 • Personel serwisowy musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i stosować środki ochrony indywidualnej (PPE) w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Przenikanie cząstek wirusów przez centralę odzysku ciepła nie stanowi problemu, jeżeli centrala wyposażona jest w dwusekcyjny płytowy rekuperator ciepła z przerywanym przepływem ciepła lub inną jednostkę odzysku ciepła, która gwarantuje 100% rozdział powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Bezpieczeństwo w powietrzu recyrkulowanym

Cząsteczki wirusów mogą być również przenoszone z powrotem do budynku wraz z przepływem powietrza powrotnego przez kanały powietrza powrotnego.

 • Chociaż obecnie nie ma dostępnych danych na temat przenoszenia COVID-19 w recyrkulowanym powietrzu AVC, należy wziąć pod uwagę jakość powietrza recyrkulacyjnego. Wysoce skuteczną terapią przeciwwirusową jest zastosowanie w tym celu bakteriobójczych detektorów ultrafioletu (UV). Nadają się one do instalacji w rurociągach powrotnych do dezynfekcji powietrza recyrkulacyjnego i filtrów recyrkulacyjnych, jak również w rurociągach nawiewnych do dezynfekcji powierzchni wymienników ciepła i powietrza w pomieszczeniu.

UV jest od wielu lat szeroko stosowany do niszczenia mikrobów, bakterii i wirusów. A teraz, podczas epidemii COVID-19, renomowane organizacje międzynarodowe, takie jak WHO i International UV Association, zdecydowanie zalecają stosowanie UV do oczyszczania powietrza i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakaźnych patogenów.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych nie ma praktycznego znaczenia

 • Czyszczenie ROW nie jest skutecznym środkiem zapobiegania infekcjom w budynkach, ponieważ prawidłowe działanie sekcji odzysku ciepła i unikanie recyrkulacji zapewnia, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach nie jest źródłem choroby. Wirusy osadzone w innych częściach nie osadzają się w przewodach wentylacyjnych, lecz są zazwyczaj porywane przez strumień powietrza.
 • W związku z tym nie są wymagane żadne zmiany w zwykłych procedurach czyszczenia i konserwacji kanałów wentylacyjnych.
 • Jeszcze ważniejsze jest, aby zwiększyć dopływ świeżego powietrza i wyeliminować recyrkulację powietrza zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Filtr

Czasami filtry powietrza są instalowane w centralnych klimatyzatorach i kanałach recyrkulacyjnych centrali wentylacyjnej. Filtry te mają standardową klasę skuteczności (G4/M5), a nie HEPA czy ULPA i nie filtrują skutecznie cząsteczek zawierających wirusy.

 • Centralne urządzenia klimatyzacyjne posiadają mniej skuteczne filtry (G4/M5), których zadaniem jest ochrona urządzenia przed piłą. Filtry te nie mogą odfiltrowywać szkodliwych cząstek, ponieważ cząstki wirusów zostaną odprowadzone do powietrza zasysanego (patrz rozdział "Bezpieczeństwo powietrza recyrkulacyjnego").
 • Jeśli chodzi o wymianę filtra, wystarczy wykonać zwykłe czynności konserwacyjne. W tym kontekście, filtry nie są źródłem zanieczyszczeń, ale zmniejszają straty powietrza nawiewanego, które zanieczyszcza pomieszczenia.
 • Dlatego też filtry powinny być wymieniane zgodnie z normalną procedurą - po przekroczeniu różnicy ciśnień na filtrze lub zgodnie z harmonogramem konserwacji.
 • Personel zajmujący się konserwacją urządzeń HVAC jest narażony na ryzyko, jeśli filtry (zwłaszcza filtry powietrza wlotowego) są wymieniane z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i bez użycia środków ochrony osobistej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, należy zawsze zakładać obecność w filtrach aktywnego materiału mikrobiologicznego, w tym żywych wirusów. Jest to szczególnie ważne w przypadku każdego budynku, w którym niedawno wykryto infekcję.
 • Filtry należy wymieniać przy wyłączonym systemie, w rękawicach ochronnych, aparatach oddechowych, utylizując je w szczelnych workach.
 • Klimakonwektory i jednostki wewnętrzne klimatyzacji wyposażone są w filtry zgrubne, które praktycznie nie odfiltrowują zanieczyszczeń, ale wychwytują większe cząstki.
 • Wirus na powierzchni wymiennika ciepła w klimakonwektorze zostaje zabity po podgrzaniu do 60°C przez rok i po podgrzaniu do 40°C przez tydzień.
 • Zaleca się, aby klimakonwektory pracowały w sposób ciągły, ponieważ wirus uwięziony przez przepływ powietrza na powierzchni filtra lub wymiennika ciepła może się wydostać i ponownie przedostać do powietrza w pomieszczeniu, gdy wentylator zostanie ponownie włączony.

Wymiana zewnętrznych filtrów powietrza nie jest konieczna.

Czy należy wymienić zewnętrzne filtry powietrza, jeśli kratki wentylacyjne znajdują się w pobliżu wlotów powietrza?

 • Nowoczesne systemy klimatyzacyjne lub centrale wentylacyjne posiadają filtry drobnocząsteczkowe (klasa filtrów F7 lub F8) zainstalowane bezpośrednio za wlotem powietrza zewnętrznego, które odfiltrowują cząstki stałe z powietrza zewnętrznego.
 • Wielkość cząstek wirusa koronowego w zakresie 80-160 nm (0,1 μm) jest mniejsza niż gęstość wypełnienia filtra F8 (65-90% skuteczności wypełnienia dla 0,1 μm), ale duża część tych cząstek wytrąca się na włóknach filtra zgodnie z mechaniką dyfuzji. Mechanizm dyfuzyjnego osadzania cząstek na filtrze polega na kontakcie najbardziej intruzywnych cząstek o średnicy <0,1 mikrona z cząstkami powietrza i następującej po tym homogenizacji tych pierwszych podczas przechodzenia przez filtr. Cząstki te zaczynają oddalać się od linii przepływu powietrza na odległość większą niż ich średnica. Zwiększa to prawdopodobieństwo zatrzymania cząsteczek i osadzenia się ich na medium filtracyjnym. Przy niskich prędkościach przepływu powietrza mechanizm ten jest skuteczny dla cząstek mniejszych niż 0,1 μm. Cząsteczki COVID-19 również łączą się z większymi filtrowanymi cząsteczkami.
 • Oznacza to, że w niektórych przypadkach skażenia powietrza atmosferycznego wirusami standardowe filtry drobnocząsteczkowe zapewniają odpowiednią ochronę przy niskich stężeniach zanieczyszczeń, a czasami całkowicie eliminują wirusy.
 • Dlatego nie zaleca się częstszej niż zwykle wymiany istniejących filtrów powietrza zewnętrznego i zastępowania ich filtrami innego typu.

Oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach mogą być przydatne w różnych sytuacjach

 • Oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach skutecznie usuwają cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza.
 • W celu zapewnienia skuteczności należy zainstalować co najmniej wydajne filtry HEPA.
 • Niestety, większość niedrogich urządzeń do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach nie jest wystarczająco skuteczna.
 • Urządzenia, które wykorzystują elektrostatyczne metody filtracji (nie zadzieraj z jonizatorami pokojowymi) również często działają całkiem nieźle. Ponieważ przepływ powietrza przez oczyszczacze jest ograniczony, obszar, który mogą one skutecznie oczyszczać, jest często dość mały, mniejszy niż 10m2.
 • Jeśli zdecydują się Państwo na użycie oczyszczacza powietrza (ponownie: zwiększona wymiana powietrza jest bardziej efektywna), zaleca się umieszczenie urządzenia pośrednio w obszarze roboczym.
 • Skuteczną metodą eliminacji bakterii i wirusów jest również specjalna armatura ultrafioletowa do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach lub w pokojach. Jest to szczególnie ważne dla placówek służby zdrowia.

Instrukcja użytkowania Unitase Barrel:

 • Konieczne jest mycie muszli klozetowej z zamkniętą szopką, aby zapobiec przedostawaniu się kropel unoszących się w powietrzu.
 • Ważne jest, aby zamknięcia wodne (syfony) były przez cały czas napełnione wodą.

KRÓTKĄ PREZENTACJĘ PRAKTYCZNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW INŻYNIERYJNYCH BUDYNKU

1. Zapewnić wentylację pomieszczeń za pomocą powietrza zewnętrznego.

2. Czas rozruchu i wyłączenia instalacji wentylacyjnej budynku ustawić odpowiednio co najmniej 2 lata wcześniej i co najmniej 2 lata później.

3. Nie należy włączać systemu wentylacji w nocy i w weekendy, lecz ustawić go na niższy poziom wydajności.

4. Zapewnić regularną kontrolę okien (nawet w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie)

5. Zapewnienie sprawnego i ciągłego działania wentylacji w pomieszczeniach toalet.

6. Zapobiegać otwieraniu okien w pomieszczeniach toalet, aby zapewnić właściwy przepływ wentylacji.

7. Klimatyzatory recyrkulacyjne przełączać tylko na pracę ze 100% mieszaniem powietrza zewnętrznego.

8. Sprawdzić urządzenia do odzysku ciepła i upewnić się, że przepływ powietrza mieści się w dopuszczalnych granicach

9. Całkowicie wyłączyć klimakonwektory lub zapewnić, aby ich wentylatory nie pracowały w sposób ciągły.

10. Nie należy zmieniać ustawień ogrzewania, chłodzenia i chłodzenia

Nie należy planować czyszczenia obiegów grzewczych i chłodniczych w okresie epidemii.

12. Wymieniać filtry zewnętrzne na wlocie gorącego powietrza i wylocie powietrza wylotowego zgodnie z typowym harmonogramem zgodnie z harmonogramem konserwacji.

13. Regularna wymiana i konserwacja filtra musi być przeprowadzana przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych, masek / respiratorów klasy P2 lub wyższej, kombinezonów i rękawic ochronnych.

Proszę zwrócić uwagę! Ze względu na bezpieczeństwo osób, należy zawsze zakładać obecność aktywnego materiału mikrobiologicznego na filtrach, w tym żywych wirusów.

Na podstawie REHVA - Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy OViC

(https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_docum...)