Blog

#

SPECYFIKA SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19

 • 22 czerwca 2023

Oferujemy przegląd materiałów REHVA - Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków HVAC przygotowanych dla istniejących systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych, biurowcach i szkołach. Wytyczne te nie mogą być stosowane do systemów wentylacji i klimatyzacji w placówkach opieki zdrowotnej, w których przebywają osoby zakażone.

Drogi przenoszenia infekcji wirusowych

Zrozumienie sposobów przenoszenia czynników wywołujących infekcje ma kluczowe znaczenie dla określenia interwencji wymaganych do powstrzymania infekcji wirusowych i ochrony zdrowia ludzkiego.

Na podstawie aktualnych informacji na temat rozprzestrzeniania się COVID-19 podejrzewa się dwa sposoby rozprzestrzeniania się wirusa: Kontakt - z rąk do rąk, z rąk do powierzchni, z późniejszym przeniesieniem wirusa na błonę śluzową nosa, ust lub oczu poprzez przypadkowe dotknięcie ręką, a także plamienie - poprzez rozprzestrzenianie się dużych kropelek/cząsteczek do ciała zdrowej osoby podczas kichania, kaszlu lub komunikowania się z osobą zakażoną.

Istotny jest również trzeci sposób przenoszenia: droga fekalno-oralna. Ten sposób przenoszenia COVID-19 jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (Briefing techniczny OIE z 2 marca 2020 r.). W dokumencie tym wzywa się do konieczności zmywania niezakażonych miejsc i przykrywania ich skrzynkami jako środka zapobiegającego rozprzestrzenianiu się wirusa. Ponadto podkreśla się znaczenie zapobiegania wysychaniu wody w syfonach ściekowych zainstalowanych w korytach i innych instalacjach sanitarnych w toaletach i łazienkach, regularnego uzupełniania w nich wody w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uszczelnienia wodnego. Jest to zgodne z obserwacjami poczynionymi podczas epidemii zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) w latach 2002-2003, kiedy to suche syfony na odpływach w systemach odwadniających zostały zidentyfikowane jako droga przenoszenia infekcji w kompleksie mieszkalnym (Amoy Garden) w Hongkongu.

1. Kontaktowe sposoby przenoszenia: Pośredni kontakt człowieka z dużymi cząsteczkami (>10 µm) rozprzestrzenianymi przez zakażoną osobę i osadzającymi się na powierzchniach znajdujących się w odległości nie większej niż 1-2 m. Większość tych dużych drobin spada na sąsiednie powierzchnie i przedmioty, takie jak podstawy, biurka, stoły itp. Te kropelki są powodowane przez kaszel i kichanie (kichanie często powoduje więcej cząstek niż kaszel). Ludzie mogą się zarazić, dotykając tych posiniaczonych powierzchni lub przedmiotów rękami, a następnie przenosząc infekcję na błony śluzowe nosa, ust lub oczu.

2. Przenoszenie drogą kropelkową: Bezpośrednie rozpryskiwanie kropelek wytwarzanych przez kaszel, kichanie lub rozmowę z zakażoną osobą na błony śluzowe zdrowej osoby. Dzieje się tak często ze względu na bliskie sąsiedztwo (w odległości 1-2 m).

3. Przenoszenie drogą powietrzną (przenoszenie w aerozolu): Cząsteczki bębna ("jądra" lub <5 µm osad kropli) powstające, gdy większe kropelki są odparowywane i uwalniane (kropelki o wielkości 10 µm są odparowywane do wielkości "jądra" w ciągu 0,2 s), które z kolei są wytwarzane podczas kaszlu, kichania i połykania u zakażonych osób są w stanie utrzymywać się przez długi czas (lata) w ich ciałach i pokonywać duże odległości, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo uwolnienia do układu oddechowego i błon śluzowych zdrowych ludzi. Rozmiar cząstek koronawirusa wynosi 80-160 nm (0,1 μm) i pozostaje aktywny przez kilka lat lub kilka dni (w przypadku braku specjalnego oczyszczania). COVID-19 pozostaje aktywny przez okres do 3 lat we wnętrzu pomieszczenia i przez 2-3 dni na powierzchniach przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu w standardowych warunkach klimatycznych. Te szkodliwe cząsteczki wirusa mogą pozostać we wnętrzu i przemieszczać się na duże odległości, zwiększając ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Podnosi to znaczenie następujących kwestii.

Jaką rolę w rozprzestrzenianiu się infekcji odgrywają systemy wentylacji i klimatyzacji (AVC)?

Czy skażone cząsteczki mogą być transportowane i rozpraszane w pomieszczeniach przez unoszące się w powietrzu kanały HVAC?

Jakie są skuteczne metody obsługi ICS podczas pandemii COVID-19?

W przypadku zakażeń koronawirusem (COVID-19) metoda przenoszenia infekcji drogą powietrzną (aerozolową) polega na osadzaniu się aerozolu innych zakaźnych cząstek w unoszących się w powietrzu przepływach SWC, Zanieczyszczone cząsteczki wewnątrz pomieszczeń i ich przenoszenie do innych pomieszczeń jest przewidywalne, ale na dzień 3.04.2020 nie zostały oficjalnie zarejestrowane. Na ten sam dzień nie ma opublikowanych danych ani badań dotyczących wykluczenia możliwości takiej transmisji. Należy zauważyć, że wirus COVID-19 został zidentyfikowany na wymazach pobranych z kanałów wlotowych pomieszczeń, w których mieszkali pacjenci zakażeni COVID-19.

Fakt ten może sugerować co najmniej co następuje:

 • Odległość 1-2 m od osób zakażonych COVID-19 może być niewystarczająca;
 • Zwiększenie szybkości wymiany powietrza jest wskazane w celu usunięcia większej liczby skażonych cząstek.

WHO pośrednio uznała możliwość rozprzestrzeniania się COVID-19 drogą kropelkową w placówkach opieki zdrowotnej, żądając zwiększenia przepływu powietrza wentylacyjnego w tych placówkach. Możliwość rozprzestrzeniania się wirusa w ten sposób jest mało prawdopodobna pod pewnymi warunkami. Przenoszenie wirusa drogą powietrzną (na podstawie oficjalnych japońskich badań) może wystąpić w pewnych okolicznościach, np. w przypadku bliskiego kontaktu ludzi w zamkniętych pomieszczeniach. W takich przypadkach istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji nawet bez kaszlu lub kichania. Badania te sugerują, że przenoszenie wirusa w aerozolu jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wirus może pozostawać obecny w aerozolu przez kilka lat. Zostało to również potwierdzone w niedawnym badaniu analizującym występowanie nienormalnie wysokiego tempa rozprzestrzeniania się choroby. Wyniki wykazały, że ograniczona przestrzeń i słabo wentylowane pomieszczenia były w dużej mierze odpowiedzialne za wysoką częstość występowania infekcji.

Wnioski dotyczące przenoszenia infekcji drogą powietrzną.

W tym momencie konieczne jest przeciwdziałanie tej pandemii w sposób kompleksowy/kompleksowy. Należy również podjąć środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa przez rozpryski w miejscu zamieszkania (oprócz standardowych środków higieny zalecanych przez WHO - patrz dokument WHO "Przygotowanie miejsca pracy do użytku w warunkach COVID-19").

ŚRODKI PRAKTYCZNE W SYTUACJI PANDEMII COVID-19

Zwiększenie wentylacji wymuszonej i pasywnej

 • W budynkach z systemami wentylacji mechanicznej zaleca się wydłużenie czasu ich działania. Czasy uruchomienia i zatrzymania systemów wentylacyjnych w budynku należy ustawić co najmniej 2 lata wcześniej i później. W takim przypadku natężenie przepływu powietrza nie może być mniejsze niż wartość projektowa.
 • W przypadku adaptacyjnych systemów wentylacyjnych wartość zadanaCO2 musi zostać obniżona do niższej wartości (400 ppm), aby zwiększyć współczynnik wymiany powietrza.
 • Zaleca się, aby system wentylacji nie był wyłączany, gdy budynek nie jest zamieszkany, ale aby natężenie przepływu powietrza pozostawało poniżej wartości projektowej.
 • W budynkach zamkniętych na czas kwarantanny (niektóre budynki biurowe lub szkoły) nie zaleca się całkowitego wyłączania systemu wentylacji, ale raczej utrzymywanie go w pracy przy niższym natężeniu przepływu powietrza niż wartość projektowa.
 • Ogólnym zaleceniem jest dostarczanie jak największej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczenia. Kluczowym parametrem jest ilość świeżego powietrza doprowadzanego do pomieszczenia na osobę.
 • Jeśli liczba pracowników w budynku zostanie zmniejszona, pozostali pracownicy nie powinni być zakwaterowani w mniejszych pomieszczeniach. Należy zwiększyć dystans społeczny między nimi (minimalna fizyczna odległość między ludźmi 2-3 metry), aby poprawić parametry powietrza wentylacyjnego.
 • Systemy wentylacji wyciągowej w toaletach muszą być zawsze włączone, aby zapewnić obniżone ciśnienie w tych obszarach i zapobiec przenoszeniu wirusa drogą fekalno-oralną.

Intensywna opieka.

 • Ogólną zasadą jest unikanie przebywania ludzi w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

 • W budynkach bez systemów wentylacji mechanicznej należy szeroko stosować wentylację okienną (nawet jeśli powoduje ona dyskomfort termiczny). Wentylacja okienna to skuteczny sposób na zwiększenie wymiany powietrza w pomieszczeniu i w budynku. Wchodząc do mieszkania, należy otworzyć okna na około 15 minut (zwłaszcza jeśli w mieszkaniu przebywały wcześniej osoby).

 • Okna w toaletach powinny być zamknięte. Otwarte okna w toaletach z naturalną wentylacją lub z systemami wentylacji wymuszonej mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w toaletach i dalszego przepływu zanieczyszczonego powietrza z toalet do sąsiednich pomieszczeń. Jeśli pomieszczenia toalet nie są odpowiednio wentylowane i nie można zamknąć okien, budynek musi być intensywnie wentylowany poprzez otwarcie okien w innych pomieszczeniach.

Temperatura i wilgotność powietrza nie mają znaczenia.

Wilgotność (RH) i temperatura w pomieszczeniu powodują rozprzestrzenianie się wirusów w środowisku i wpływają na ich trwałość, tworzenie się jąder kropelek i stan błon śluzowych osób przebywających w budynku. Rozprzestrzenianie się niektórych wirusów w budynkach może być ograniczone przez zmiany temperatury powietrza i wilgotności względnej. Nie dotyczy to COVID-19.

Koronawirusy są wysoce odporne na zmiany środowiskowe i tolerują tylko bardzo wysoką wilgotność względną - powyżej 80% i temperatury powyżej 30°C. Parametry te nie są jednak nieodłącznie związane z mikroklimatem pomieszczeń wspólnych. COVID-19 ma udowodnioną długowieczność ponad:

14 dni w temperaturze 4°C;

1 dzień w temperaturze 37 ℃;

30 xvin w 56°C.

COVID-19 wykazał wysoką stabilność w temperaturze 21-23°C przy typowej temperaturze pokojowej i 65% wilgotności. Środowisko wewnętrzne o wilgotności do 65% może mieć bardzo ograniczony wpływ lub nie mieć żadnego wpływu na trwałość COVID-19.

 • Dane nie sugerują, że niska zmienność tolerancji na poziomie 40-60% będzie skuteczna w zmniejszaniu żywotności COVID-19, a zatem plication NIE jest sposobem na zmniejszenie żywotności COVID-19. Wartości wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu niestety nie wpływają również na szybkość parowania rozproszonych w nim kropelek, a także na ich agregację w większe kropelki. Cząsteczki drewna o rzeczywistej wielkości 0,5-10 mikronów będą szybko odparowywać przy każdym poziomie wilgotności względnej. Ważne jest jednak, że przy niskich wartościach wilgotności względnej na poziomie 10-20% jama nosowa i błony śluzowe są bardziej ograniczone i podatne na infekcje, dlatego zaleca się dodatkowe polewanie wieczorem (do 30-35%). W okresie wiosenno-letnim w naszej strefie klimatycznej optymalne dla błon śluzowych ludzi są wartości względnego owłosienia ustalone w sposób naturalny.
 • Dlatego nie ma potrzeby zmiany ustawionej wartości wilgotności względnej w budynkach wyposażonych w systemy grzewcze. Systemy ogrzewania i chłodzenia mogą działać jak zwykle, ponieważ nie mają bezpośredniego wpływu na rozprzestrzenianie się COVID-19.
 • Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w systemach ogrzewania lub klimatyzacji.

Bezpieczne korzystanie z sekcji odzysku ciepła

W pewnych warunkach cząsteczki wirusa z powietrza wywiewanego mogą przedostać się z powrotem do pomieszczeń.

 • Rekuperatory ciepła mogą być źródłem przenoszenia wirusów z powietrza wlotowego do powietrza nawiewanego z powodu ich przepełnienia. Obrotowe rekuperatory powietrza mogą doświadczać znacznych wypływów z powodu wad konstrukcyjnych niektórych z nich i złej konserwacji. Prawidłowo działające obrotowe wymienniki ciepła mają w przybliżeniu takie samo natężenie przepływu jak płytowe wymienniki ciepła i stanowią 1-2% objętości powietrza.

Wymiana powietrza w jednostkach odzysku ciepła nie może przekraczać 5% i musi być kompensowana przez zwiększenie ilości powietrza zewnętrznego zgodnie z normą EN 16798-3: 2017. Niektóre obrotowe wymienniki ciepła mogą być jednak nieprawidłowo zainstalowane i skonfigurowane.

 • Najbardziej rozpowszechnionym błędem w instalacji i regulacji obrotowych wymienników ciepła jest wytwarzanie większego ciśnienia po stronie wlotowej. Powoduje to przelewanie się powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Stopień niekontrolowanego nadmiaru zablokowanego powietrza wywiewanego może w takich przypadkach wynosić do 20%, co jest niedopuszczalne.
 • Obrotowe wymienniki ciepła, które są prawidłowo zaprojektowane, zainstalowane i konserwowane, mają praktycznie zerowy przepływ zanieczyszczeń cząsteczkowych (w tym transport bakterii, wirusów i grzybów), ale charakterystyczny jest ograniczony przepływ zanieczyszczeń gazowych, takich jak dym spalinowy i inne zapachy.
 • Nie ma zatem dowodów na to, że cząsteczki zawierające wirusa, począwszy od 0,1 µm, mogą być przenoszone z powietrza wlotowego do powietrza nawiewanego w odpowiednio działającym obrotowym wymienniku ciepła.
 • Ponieważ prędkość wirnika nie ma wpływu na stopień przepełnienia, nie ma potrzeby wyłączania obrotowych wymienników ciepła.
 • Prawidłowe działanie obrotowych wymienników ciepła skutkuje bardziej intensywną wymianą ciepła.
 • Powszechnie wiadomo, że transfer/rotacja w rekuperatorze osiąga maksymalną wartość przy niskim natężeniu przepływu powietrza, dlatego zaleca się utrzymywanie wysokiego współczynnika wymiany ciepła.
 • Jeśli istnieje podejrzenie przepływu w sekcjach odzysku, konieczne jest sprawdzenie i wdrożenie kontroli natężenia przepływu i/lub obejścia (niektóre systemy mogą być wyposażone w sterowanie obejściem), aby zapobiec przepływowi powietrza z obszaru o wyższym natężeniu przepływu po stronie wlotowej do powietrza nawiewanego.
 • Różnica ciśnień może być regulowana za pomocą przegród lub innych urządzeń. W obu przypadkach należy sprawdzić wyposażenie sekcji odzysku ciepła, w tym manometr różnicowy.
 • Personel serwisowy musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i używać środków ochrony osobistej (PPE), aby zapewnić bezpieczeństwo.
 • Przenoszenie cząsteczek wirusa przez jednostkę odzysku ciepła nie stanowi problemu, jeśli centrala wentylacyjna jest wyposażona w dwusekcyjny płytowy rekuperator ciepła z przerywaną wymianą ciepła lub inną jednostkę odzysku ciepła, która gwarantuje 100% dystrybucję powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Bezpieczeństwo powietrza recyrkulacyjnego

Cząsteczki wirusów mogą być również przenoszone z powrotem do budynku wraz z przepływem powietrza recyrkulacyjnego przez kanały powietrza powrotnego.

 • Chociaż obecnie nie ma dostępnych danych na temat przenoszenia COVID-19 w recyrkulowanym powietrzu AVC, należy wziąć pod uwagę jakość recyrkulowanego powietrza. Wysoce skutecznym środkiem przeciwwirusowym jest zastosowanie w tym celu detektorów bakteriobójczych ultrafioletu (UV). Są one odpowiednie do instalacji w rurociągach powrotnych w celu dezynfekcji powietrza recyrkulacyjnego i filtrów recyrkulacyjnych, a także w rurociągach nawiewnych w celu bakteriobójczej obróbki powierzchni wymienników ciepła i powietrza w pomieszczeniu.

Promieniowanie UV jest szeroko stosowane od wielu lat do zwalczania drobnoustrojów, bakterii i wirusów. A teraz, podczas epidemii COVID-19, renomowane organizacje międzynarodowe, takie jak WHO i Międzynarodowe Stowarzyszenie UV, zdecydowanie zalecają stosowanie promieniowania UV do usuwania zanieczyszczeń powietrza i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów wywołujących choroby zakaźne.

Czyszczenie kanałów powietrznych nie ma praktycznego efektu

 • Czyszczenie ROW nie jest skutecznym środkiem zapobiegania infekcjom w budynkach, ponieważ prawidłowe działanie sekcji odzysku ciepła i unikanie recyrkulacji zapewnia, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach nie jest źródłem chorób. Wirusy osadzające się w innych częściach nie będą osadzać się w kanałach wentylacyjnych, ale będą generalnie porywane przez przepływ powietrza.
 • Dlatego nie są wymagane żadne zmiany w zwykłych procedurach czyszczenia i konserwacji kanałów wentylacyjnych.
 • Jeszcze ważniejsze jest zwiększenie dopływu świeżego powietrza i wyeliminowanie recyrkulacji powietrza zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Filtr

Czasami filtry powietrza są instalowane w centralnych klimatyzatorach i kanałach recyrkulacyjnych centrali wentylacyjnej. Filtry te mają standardową klasę wydajności (G4/M5), a nie HEPA lub ULPA i nie odfiltrowują skutecznie cząstek zawierających wirusy.

 • Centralne jednostki klimatyzacyjne mają mniej skuteczne filtry (G4/M5), zaprojektowane w celu ochrony sprzętu przed piłą. Filtry te nie mogą odfiltrowywać cząsteczek brudu, ponieważ cząsteczki wirusów będą uwalniane do powietrza wlotowego (patrz rozdział "Bezpieczeństwo powietrza recyrkulacyjnego").
 • Jeśli chodzi o wymianę filtrów, wystarczy przeprowadzić zwykłe procedury konserwacyjne. W tym kontekście filtry nie są źródłem zanieczyszczeń, ale zmniejszają straty powietrza nawiewanego, które zanieczyszczają pomieszczenia.
 • Dlatego filtry powinny być wymieniane zgodnie ze zwykłą procedurą - po przekroczeniu różnicy ciśnień na filtrze lub zgodnie z harmonogramem konserwacji.
 • Personel zajmujący się konserwacją HVAC jest narażony na ryzyko, jeśli filtry (zwłaszcza filtry powietrza wlotowego) są wymieniane z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i bez użycia środków ochrony osobistej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego należy zawsze zakładać obecność w filtrach aktywnego materiału mikrobiologicznego, w tym żywych wirusów. Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków, w których niedawno wykryto infekcje.
 • Filtry należy wymieniać, gdy system jest wyłączony, w rękawicach ochronnych, maskach oddechowych, wyrzucając je do szczelnych worków.
 • Klimakonwektory i jednostki wewnętrzne klimatyzacji są wyposażone w filtry zgrubne, które praktycznie nie odfiltrowują zanieczyszczeń, ale wychwytują większe cząstki.
 • Wirus na powierzchni wymiennika ciepła w klimakonwektorze jest zabijany po podgrzaniu do 60°C przez rok i po podgrzaniu do 40°C przez tydzień.
 • Zaleca się, aby klimakonwektory pracowały w sposób ciągły, ponieważ wirusy zatrzymane przez przepływ powietrza na powierzchni filtra lub wymiennika ciepła mogą wydostać się na zewnątrz i ponownie dostać się do powietrza w pomieszczeniu po ponownym włączeniu wentylatora.

Wymiana zewnętrznych filtrów powietrza nie jest konieczna.

Czy należy wymieniać zewnętrzne filtry powietrza, jeśli otwory wentylacyjne znajdują się w pobliżu wlotów powietrza?

 • Nowoczesne systemy klimatyzacji lub centrale wentylacyjne są wyposażone w filtry cząstek stałych (klasa filtra F7 lub F8) zainstalowane bezpośrednio za wlotem powietrza zewnętrznego, które odfiltrowują cząstki stałe z powietrza zewnętrznego.
 • Wielkość cząstek koronawirusa w zakresie 80-160 nm (0,1 μm) jest mniejsza niż gęstość wypełnienia filtra F8 (65-90% skuteczności wypełnienia dla 0,1 μm), ale wysoka frakcja tych cząstek wytrąca się na włóknach filtra zgodnie z mechaniką dyfuzji. Dyfuzyjny mechanizm osadzania cząstek na filtrze polega na kontakcie najbardziej inwazyjnych cząstek o średnicy <0,1 mikrona z cząstkami powietrza, a następnie homogenizacji tych pierwszych podczas przechodzenia przez filtr. Cząstki te zaczynają oddalać się od linii przepływu powietrza na odległość przekraczającą ich średnicę. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że cząstki zostaną zatrzymane i osadzą się na materiale filtracyjnym. Przy niskich prędkościach przepływu powietrza mechanizm ten jest skuteczny w przypadku cząstek mniejszych niż 0,1 μm. Cząsteczki COVID-19 również agregują się z większymi filtrowanymi cząsteczkami.
 • Oznacza to, że w niektórych przypadkach zanieczyszczenia powietrza wirusami standardowe filtry drobnocząsteczkowe zapewniają rozsądną ochronę przy niskich stężeniach zanieczyszczeń, a czasami całkowicie eliminują wirusy.
 • Dlatego też nie zaleca się częstszej niż zwykle wymiany istniejących filtrów powietrza zewnętrznego i zastępowania ich filtrami innego typu.

Oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach mogą być przydatne w różnych sytuacjach

 • Oczyszczacze powietrza skutecznie usuwają cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza.
 • Aby były skuteczne, należy zainstalować co najmniej wydajne filtry HEPA.
 • Niestety, większość niedrogich oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach nie jest wystarczająco skuteczna.
 • Urządzenia wykorzystujące metody filtracji elektrostatycznej (nie zadzieraj z jonizatorami pokojowymi) również często działają całkiem dobrze. Ponieważ przepływ powietrza przez oczyszczacze powietrza jest ograniczony, obszar, który mogą one skutecznie oczyszczać, jest często dość mały, mniejszy niż 10m2.
 • Jeśli zdecydujesz się na użycie oczyszczacza powietrza (ponownie: zwiększona wymiana powietrza jest bardziej wydajna), zaleca się umieszczenie urządzenia pośrednio w obszarze roboczym.
 • Specjalne urządzenie ultrafioletowe do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach jest również skuteczną metodą eliminacji bakterii i wirusów. Jest to szczególnie ważne w przypadku placówek służby zdrowia.

Instrukcja użytkowania beczki Unitase:

 • Konieczne jest mycie muszli klozetowej przy zamkniętych szopkach, aby zapobiec przedostawaniu się kropelek unoszących się w powietrzu.
 • Ważne jest, aby zamknięcia wodne (syfony) były zawsze wypełnione wodą.

KRÓTKA PREZENTACJA PRAKTYCZNYCH ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SYSTEMÓW INŻYNIERYJNYCH BUDYNKU

1. Zapewnić wentylację pomieszczeń powietrzem z zewnątrz.

2. Ustawić czas uruchamiania i wyłączania systemu wentylacji budynku odpowiednio co najmniej 2 lata wcześniej i co najmniej 2 lata później.

3. Nie włączaj wentylacji w nocy i w weekendy, ale ustaw ją na niższy poziom wydajności.

4. Zapewnić regularną kontrolę okien (nawet w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie).

5. Zapewnienie sprawnego i ciągłego działania wentylacji w toaletach

6. Uniemożliwienie otwierania okien w toaletach w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wentylacji.

7. Klimatyzatory recyrkulacyjne należy przełączać tak, aby działały tylko przy 100% mieszaniu powietrza zewnętrznego.

8. Sprawdzić urządzenia do odzysku ciepła i upewnić się, że przepływ powietrza mieści się w dopuszczalnych granicach.

9. Całkowicie wyłączyć klimakonwektory lub upewnić się, że ich wentylatory nie pracują w sposób ciągły.

10. Nie zmieniać ustawień ogrzewania, chłodzenia i chłodzenia

11. nie planować czyszczenia obiegów ogrzewania i chłodzenia w okresie epidemii.

12. Wymieniać zewnętrzne filtry powietrza na wlocie gorącego powietrza i wylocie powietrza wylotowego zgodnie ze zwykłym harmonogramem zgodnie z harmonogramem konserwacji.

13. Regularną wymianę i konserwację filtrów należy przeprowadzać przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych, masek / respiratorów klasy P2 lub wyższej, kombinezonów ochronnych i rękawic.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa osobistego należy zawsze zakładać obecność aktywnego materiału mikrobiologicznego na filtrach, w tym żywych wirusów.

Na podstawie REHVA - Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy OViC

(https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_docum...)